Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi


MADDE 1 –  TARAFLAR:

www.memleketimdetatil.com   internet sitesinin  faaliyetlerini  yürüten  Kemeraltı Mah. 125. 4/3  Marmaris / MUĞLA  adresinde mukim TURNEO TURİZM LTD ŞTI (Bundan böyle “ ACENTE” olarak anılacaktır). www.memleketimdetatil.com  internet sitesi kullanıcısı (Bundan böyle “ TÜKETİCİ ” olarak anılacaktır)

MADDE 2-KONU:

İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE 'in TÜKETİCİ'ye  internet sitesinden üzerinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 Sayılı TÜKETİCİ'nin Korunması Hakkında Kanun - Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 3-GENEL ŞARTLAR:

3.1 – www.memleketimdetatil.com   sitesinden sadece, Türkiye dışında oturma izni, çifte pasaportu ya da yurt dışı pasaportu olan kişiler yararlanabilir. Sadece Türkiye pasaportu olan kişiler rezervasyon yapamazlar. Bunların haricinde yine de rezervasyon yapıldığında otel girişte kesinlikle misafiri kabul etmez ve/veya alış fiyatı üzerinden fark ödetir.

3.2 TÜKETİCİ, sözleşme konusu ürünün hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

3.3 - ACENTE , sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle TÜKETİCİ'ye karşı sorumludur.

3.4 - Hizmetin ifasından sonra TÜKETİCİ'ye ait kredi kartının OTEL in kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini ACENTE ye ödememesi halinde TÜKETİCİ, hizmet bedelinden ve doğan zararlardan sorumludur.

MADDE 4-İPTAL-DEVİR

4.1 A- TÜKETİCİ'nin hizmetin başlamasına 60 gün kalaya kadar yapılan iptallerde, TÜKETİCİ'ye o ana kadar ödediği ücretinin tamamı iade edilir. TÜKETİCİ, gezinin başlamasından 59-31 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %25'ini, 30-15 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %50'sini, 14-07 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %75 ‘ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını ACENTE ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

B- TÜKETİCİ'nin, kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, iptal/devir maddelerinin istisnasıdır.

4.2 TÜKETİCİ ,gezinin başlamasına tam 15 gün öncesine kadar konaklama hakkını istediği kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. TÜKETİCİ, tüm İptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel ACENTE ye sunmakla yükümlüdür

4.3 TÜKETİCİ'nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; ACENTE nin TÜKETİCİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde TÜKETİCİ'ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

4.4 ACENTE  gerekli gördüğü durumlarda TÜKETİCİ'ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında ACENTE ' hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. TÜKETİCİ bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip, tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir.

4.5 ACENTE 'nin olası  iptali bildirimleri, her TÜKETİCİ' ye münferiden yapabileceği gibi, internet sitesinde de duyurabilir. TÜKETİCİ bu durumu peşinen kabul eder.

 

 

MADDE 5-GENEL HÜKÜMLER:

1-Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. TÜKETİCİ seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla mükelleftir.

2- ACENTE, taahhüt ettiği hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal, TÜKETİCİ’nin sorumlu olduğu hal ve 3. kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur. ACENTE sorumluluğu dâhilindeki hallerde, TÜKETİCİ aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca TÜKETİCİ'ye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dâhil olmayan ve hizmet esnasında TÜKETİCİ'ye verilen ek ve /veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin TÜKETİCİ tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması TÜKETİCİ'nin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

3- TÜKETİCİ'nin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle rezervasyonu sonlandırması halinde, ACENTE yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunur.

4- TÜKETİCİ'nin şikâyetçi olduğu hususları, hizmetin ifası sırasında yazılı olarak ACENTE ye bildirmesi İyi niyetli TÜKETİCİ'nin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur.

5- Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan TÜKETİCİ(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri TÜKETİCİ(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup onaylaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.
ACENTE in sözleşmede imzası bulunan TÜKETİCİ(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer TÜKETİCİ'lere rücu hakkı saklıdır.

6ACENTE nin Sözleşmeye Kısmen yâda tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TURSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır.

MADDE 6-YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde Marmaris Mahkemeleri ve Hakem Heyetleri yetkilidir.
TÜKETİCİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.